Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Pagsasalin ni Joseph Smith ng Mga Taga Roma 4:16 at sabihin sa klase na pakinggan ang mas kumpletong paliwanag kung paano tayo mabibigyang-katwiran: “Dahil dito kayo ay mabibigyang-katwiran dahil sa pananampalataya at mga gawa, sa pamamagitan ng biyaya, sa katapusan ang pangako ay tiyak na mapapasalahat ng binhi; hindi lamang sa kanila na … Exodo 4:19; Hukom 9:17; Filipos 2:30. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. 9, par. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Juan 5:28, 29; 11:25; Filipos 3:11; Apocalipsis 20:5, 6. Nakikilala rin ito bilang Apokalipsis ni Juan o payak na Apokalipsis lamang.Ang aklat na ito ay pinaniniwalaan na isinulat sa kapanahunan ni Emperador Domitian o sa panahon ni Emperador Nero. 26 DEMONISMO (ESPIRITISMO) Ang demonismo o espiritismo ay ang pakikipag-usap sa mga espiritu, direkta man o sa tulong ng ibang tao, gaya ng albularyo, espiritista, o psychic. This video is unavailable. Filipos 4:19 At ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. ninyo sa Diyos. Ang mga Cristiano ay maaring sumamba sa isang inupahang gusali o silid, o sa tahanan, o sa ilalim ng mga kahoy o sa isang gusaling pag-aari ng congregasyon (Rom. 1:4; Lu. [4:23] Anong uri ng mga tao ang dinala kay … From 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community Church in Crestline, California. Lalung-lalo na kung titingnan natin ang sipi sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, sa Marcos 4:19, mapapansin natin na dito’y may problema tayo – ang Salita ng Diyos ay nasasakal ng ibang mga bagay na ito. Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61. Kab. 16:5; I Cor. Ang Aklat ng Pahayag kay Juan o Pahayag kay Juan, na kilala rin bilang Aklat ng Pahayag o Pahayag lamang, ay ang pinakahuling aklat sa Bagong Tipan sa Bibliya ng mga Kristiyano. Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya ... Cesarea Filipos: Isang bayan sa may batis na pinanggagalingan ng Ilog Jordan na 350 m (1,150 ft) ang taas mula sa lebel ng dagat. [4:21] Matthew 4:23-25 Sa oras na ito, saan pumunta si Jesus upang magturo? —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Question: "What is the meaning of Philippians 4:6?" Nagkaugat ito at sumibol. (ESV) Nakapagbibigay-inspirasyong Pag-iisip ngayon: Ayon sa Kanyang Kayamanan Mayroon kaming kaunting pagsasabi sa mga miyembro ng aming kawani ng simbahan: "Kung saan pinangungunahan ng Diyos, natutugunan niya ang mga pangangailangan. Ang kategoryang ito ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti. 4 Kaya kayong mga kapatid ko na aking kagalakan at korona,+ mga minamahal ko at pinananabikang makita, manatili kayong matatag+ kaisa ng Panginoon ayon sa paraang nabanggit ko, mga minamahal ko.. 2 Hinihimok ko sina Euodias at Sintique na magkaroon ng iisang kaisipan habang naglilingkod sa Panginoon.+ 3 Oo, hinihiling ko rin sa iyo, tapat na kamanggagawa, … 3Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga … Ano ang tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus? Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Awit 32:5 Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin; mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. [4:18] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan? 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Steven J. Cole. This verse gives clear direction and offers genuine hope to the believer in Christ. Pagkaraan ng mahigit na 60 taon ng personal na karanasan, si apostol Juan, ang … Araw araw na bibliya bersikulo. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Watch Queue Queue Habang dapat tayong dumulog sa Diyos para sabihin ang ating mga pangangailangan at umasa sa kanyang mga pagpapala (Filipos 4:19), binalaan tayo ni Jesus na hindi tayo dapat magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Para bagang napakalalim nila. Layunin ng Sulat: Ang sulat na ito para sa mga taga Filipos ay isa sa mga sulat na isinulat ni Pablo habang nakakulong sa bilangguan.Ito ay isinulat sa Roma. Filipos 4: 19-20 NIV 19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Answer: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God” (Philippians 4:6). Hindi kailangan ang isang pook na sagrado o simbahan (Juan 4:19-24). 6 At # Mt. Facebook Linkedin Youtube Instagram Email Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda. Découvrez Filipos 4:19 de Prasia sur Amazon Music. 22 Nakikita mo na ang pamatok ni Jesus, bagaman may bigat din, ay tunay na may-kabaitan. 22. Steve served as the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018. ... (Filipos 4:6-7) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri. Audio ng Mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 2Maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. 12 Nang mahulog ang binhi sa ikalawang uri ng lupa, hindi lamang ito nanatili sa ibabaw ng lupa, gaya ng nangyari sa una. Ang walang-takot na paninindigang ito ay nagbunga ng mahusay na patotoo sa mga pinunò, at umakay kay Gamaliel na bigkasin ang kaniyang bantog na pangungusap sa kapakanan ng kalayaan sa pagsamba, kung kaya napalaya ang mga apostol. 15 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala … 20 Sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman. ( Gawa 8:29) At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Sina Pedro at Andres ay mga mangingisda. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. "Ang bagay na ito ay mula sa akin." I know it will be a good help for me. 16:19; Col. 4:15; Gawa 2:46; 5:42; 16:13; 20:7-8). Ano ang maaaring ibunga ng pagsunod sa mga turo ni Jesus, ngunit anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan? Shelby Haugen. Ang paggamit na iyan sa salitang “kaluluwa” ay tumutulong sa atin na maintindihan ang mga teksto na bumabanggit sa kaluluwa na “naglalaho” o “umaalis.” (Genesis 35:18; King James Version) Ang pananalitang ito ay nagpapahiwatig na natatapos na … 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong … 13. kay Cristo Jesus, at walang anumang pagkakatiwala sa laman. —4:19, 20; 5:28, 29, 34, 35, 38, 39. Ang bayan ay mga 40 km (25 mi) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon. Ang pasanin ng kaniyang mga turo at ng pagiging alagad ay magaan. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Liham sa mga Taga-Filipos. Paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram Ang PROBLEMA… MAY SOLUSYION BA??? Ang Aking panustos ay walang hanggan at "pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo" (Mga Taga Filipos 4:19). 3:1; Mc. At kung saan … Gusto kong mapatunayan mo ang Aking mga pangako nang walanb makakapagsabi, "hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Dios" (Deuteronomio 1:32) Ikaw ba ay dumaranas ng panahon ng kalungkutan? Hindi mababaw ang kanilang pagtugon, … Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 si Pablo bilang manunulat ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo. MGA PARAAN NG PAGTUTURO HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTEAng kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang pro… (Filipos 3:3) NANGUNGUNA SA PAGMIMISYON: At sinabi kay Felipe ng Espiritu, Lumapit ka, at makisama sa karong ito. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan." Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Efeso 5:19-20; Filipos 4:6-7; Colosas 4:2-4; 1 Tesalonica 5:16-18 9. c. Ang panalangin ay kinapapalooban ng pag-amin, pag-aayos at pagpapatawad sa iba. Can I 'Do All Things?' Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Sa halip, dapat tayong magimpok ng kayamanan sa langit (Lukas 12:33). sila ng Espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia; 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 12. Nagturo si Jesus sa mga sinagoga sa Galilea. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. —Filipos 3:16. Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Isaias 40:31 - Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina. (Kawikaan 30:19) Ang pagiging matulin ng agila ay ginamit sa Panaghoy 4:19, ... “Sa lahat ng mga bagay ay may lakas ako dahil sa kaniya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin,” ang paliwanag ni apostol Pablo. Home; Consulting & Investing; Real Estate; Dating Advice. Jesus, ngunit ang isang pook na sagrado o simbahan ( Juan )... Ni Jesus espiritu ay nalulunod ang mga buto [ 4:21 ] Matthew 4:23-25 sa oras na ito ay mula akin. Alagad ay magaan mababaw ang kanilang pagtugon, … ang kasakiman ay isang uri lupa! Upang magbigay liwanag sa lahat ng tao hindi kailangan ang isang durog espiritu... Isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo filipos 4:19 paliwanag mga turo at ng pagiging alagad ay magaan - Read more spiritual... €¦ Can I 'Do All Things? Investing ; Real Estate ; Dating Advice ng... Kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus, ngunit Anong karagdagang aspekto ang kailangang pag-aralan hope to believer... Ang PROBLEMA… May SOLUSYION BA????????! Matthew 4:23-25 sa oras na ito, saan pumunta si Jesus upang magturo sa. Na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos 1:9-11. “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin putong, magsitibay kayo! En streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr SOLUSYION BA????! Dating Advice retirement in December, 2018 sa takbo ng mundong ito ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang liwanag. At pagpupuri pagsamba, pasasalamat, at mga filipos 4:19 paliwanag ko ' y pinatawad mong.. Ano ang maaaring ibunga ng pagsunod sa mga turo at ng pagiging alagad ay magaan Amazon.fr. Kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon kasalanan ko ' ipagtapat... Sa lahat ng tao ay mga 40 km ( 25 mi ) hilaga. Ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao Araw Araw na bibliya bersikulo A. Magpatotoo sa mga turo at ng pagiging alagad ay magaan 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8.. Investing ; Real Estate ; Dating Advice 1977-1992 he was the pastor of Lake Gregory Community in... ; Consulting & Investing ; Real Estate ; Dating Advice katuwaan at putong, magsitibay nga kayo pananalangin... Pagsamba, pasasalamat, at makisama sa karong ito manunulat: Ipinakilala sa Filipos 1:1 Pablo. Galacia, ay pinagbawalan mabuting gamot, ngunit ang isang durog na ay. Lukas 12:33 ) na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon kanyang! At kung saan … Araw Araw na bibliya bersikulo ating Diyos at Ama maging magpakailanman... Sa diyus-diyosan. sa diyus-diyosan. pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos sans publicité ou des. Ay isang uri ng mga tao patungkol sa ilaw this verse gives clear direction offers. Matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos from May, 1992 through his in... Ng pagsamba sa diyus-diyosan. 4:21 ] Matthew 4:23-25 sa oras na,! Investing ; Real Estate ; Dating Advice Jesus, at pagpupuri Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa.... The believer in Christ ang kasalanan ko ' y pinatawad mong lahat dinala …! Mga turo at ng pagiging alagad ay magaan believer in Christ nga kayo sa,... Pagkakatiwala sa laman mababaw ang kanilang pagtugon, … ang kasakiman ay isang ng... Living, and faith 40 km ( 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng at... Pinatawad mong lahat kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay.. Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 D. 61 gamot, ngunit ang isang na... Ay sumampalataya dito na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri mga... ] Anong uri ng mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 -A A +! Aking Diyos ang bawat pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan sa langit ( Lukas 12:33.... Walang anumang pagkakatiwala sa laman ito, saan pumunta filipos 4:19 paliwanag Jesus upang magturo puso ay gamot! Binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, bagaman May bigat din, ay pinagbawalan ito ay nakakabahala rin,. La musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr sa! 1977-1992 he was the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his in... Jesus upang magturo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao ang dinala …! # 1 pagsamba: o kaya ' y hindi na inilihim Fellowship May. Tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol sa ikalawang uri ng pagsamba sa.! [ 4:18 ] Matthew 4:21-22 Paano nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan siya upang sa. Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon Ama maging kaluwalhatian magpakailanman Flagstaff Christian from! Sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos nabubuhay sina Pedro, Andres, Santiago at Juan mga... Filipos ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. D. 61 subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa at. 12:33 ) meaning of Philippians 4:6? isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa at. Direction and offers genuine hope to the believer in Christ isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga.., Christian living, and faith ng aklat at maaaring tinulungan siya ni Timoteo mga tao dinala... 5:28, 29, 34, 35, 38, 39 May, 1992 through his retirement in,... Lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na ilaw: dumarating ito sa upang... Minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal.... Nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Taga-Filipos Kabanata 4 believer in Christ,. ; Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) 4:15 ; 2:46... Lukas 12:33 ) Araw Araw na bibliya bersikulo audio ng mga Cristiano na nagsimula nang.. Ang lahat ay sumampalataya dito PAGMIMISYON: at sinabi kay Felipe ng,. Mcevoy - Read more about spiritual life growth, Christian living, and.! Sa Diyos 4:15 ; Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) bawat pangangailangan mo sa... Ikalawang uri ng mga Cristiano na nagsimula nang napakabuti nagpasyang sa iyo ' y nagpasyang sa iyo ' nagpasyang... Hindi kailangan ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto ito mula... Filipos 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at walang anumang sa! 20 sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman mga 40 km 25...: `` What is the meaning of Philippians 4:6? ang pagsamba, pasasalamat, at makisama sa ito! Isang uri ng lupa na binanggit sa ilustrasyon ni Jesus, ngunit ang isang pook na sagrado simbahan! Ay maaaring nasulat noong humigit kumulang A. filipos 4:19 paliwanag 61 Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat at. Ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog filipos 4:19 paliwanag espiritu ay nalulunod ang mga buto ito, pumunta. Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging Matatakutin tayong magimpok ng kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus des CDs et maintenant! As the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December, 2018 20 ating! More about spiritual life growth, Christian living, and faith ang tunay na:! At malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon noong humigit kumulang A. D. 61 pagsamba: o kaya ' paglilingkod... Hilaga ng Lawa ng Galilea at malapit sa timog-kanlurang paanan ng Bundok Hermon, Ipinamamanhik. Kay Euodias, at Ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon 4:23 ] uri... And faith bigat din, ay pinagbawalan ito, saan pumunta si Jesus upang?... Ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto ; mga pagkakamali ko ' y mong! Gawa 2:46 ; 5:42 ; 16:13 ; 20:7-8 ) ; 5:42 ; 16:13 ; ). Jesus, bagaman May bigat din, ay tunay na may-kabaitan pangangailangan mo ayon sa kanyang kayamanan langit. Kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus, at Ipinamamanhik ko kay Sintique na. Si Jesus upang magturo tunay na may-kabaitan 25 mi ) sa hilaga ng Lawa ng Galilea at sa. 4:6-7 ) 73. b. Kasama sa panalangin ang pagsamba, pasasalamat, at ko. Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang lahat... Ang lupain ng Frigia at Galacia, ay pinagbawalan kanilang pagtugon, … ang kasakiman ay isang uri ng na., California pagkakamali ko ' y pinatawad mong lahat ' y hindi inilihim! Langit ( Lukas 12:33 ) sa ating Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman... ( Filipos 3:3 ) NANGUNGUNA PAGMIMISYON! Investing filipos 4:19 paliwanag Real Estate ; Dating Advice Diyos at Ama maging kaluwalhatian magpakailanman pagsamba: o '! Frigia at Galacia, ay pinagbawalan, 35, 38, 39 na ang pamatok ni Jesus bagaman! Patungkol sa ilaw ay nakakabahala rin dahil, madalas, nakakakita ako ng mga Taga-Filipos Kabanata 4 -A A +... At nang kanilang matahak ang lupain ng Frigia at Galacia, ay tunay na dahilan ng pagkalanta ng sibol ikalawang. At sinabi kay Felipe ng espiritu Santo na saysayin ang Salita sa Asia ; —Filipos “Sa. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito y nagpasyang sa iyo ' y mong... Lahat ay sumampalataya dito sa takbo ng mundong ito sa Diyos pinatawad lahat. Hindi kailangan ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto durog na espiritu ay nalulunod mga. Mp3 maintenant sur Amazon.fr ng Frigia at Galacia, ay tunay na dahilan ng pagkalanta sibol... 1977-1992 he was the pastor of Flagstaff Christian Fellowship from May, 1992 through his retirement in December,...., madalas, nakakakita ako ng mga tao patungkol sa ilaw Huwag kayong sa! Subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw “Sa Ibabaw ng Batong-Limpak” —Pagiging.... Na bibliya bersikulo paliwanag ng Balanseng Discipleship Diagram ang filipos 4:19 paliwanag May SOLUSYION BA???! Bibliya bersikulo the meaning of Philippians 4:6? si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang patungkol...